BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Zatrudnianie młodocianych

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
 
Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.  
 
Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie:
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 53 Nr 311 z późn. zm.)
 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

Termin składania dokumentów

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie.

Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może mu zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:

1)     zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega sięo pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)     formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
Tryb nauki Wysokość dofinansowania
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest
krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
do 8 081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) 254 zł
 
W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 
Waloryzacja dofinansowania:
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
 
Dofinansowanie to pomoc de minimis:
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 
 
Wymagane dokumenty
Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
  w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.),
 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy, albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 6. kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 7. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 8. kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 9. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Wnioskodawca nie musi wypełniać części B formularza),
 10. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku,
  w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 11. oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie Gminy Strzelce Opolskie, w przypadku gdy miejsce zameldowania młodocianego pracownika nie znajduje się na terenie Gminy Strzelce Opolskie,
 12. dokument, z którego wynika, iż wniosek składany jest przez osobę uprawnioną do działania
  w imieniu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, np. pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika lub odpowiedni zapis o pełnomocniku zawarty w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG).
 
Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie.
Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może mu zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:
 1. zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się
  o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 
Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
 
Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Miejsce składania dokumentów i rozpatrywania sprawy
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
ul. Wałowa 5,
47–100 Strzelce Opolskie
 
 
Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,
a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.
 
Miejsce składania dokumentów:
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
ul. Wałowa 5,
47–100 Strzelce Opolskie
Sekretariat pok. nr 10
 
Pliki do pobrania: